SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKAMIZ

 

 

Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz Tamada Mobilya bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasını şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika çalışanlarının kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler ile duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir.

İşletmemiz, aşağıdaki çalışama ilkelerine uymayı kabul eder.

Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi


Çalışan bir personel işverenle arasında kendisinin rızasıyla kurulan iş sözleşmesi gereği ücret karşılığı ödevli olduğu işi yapmakla yükümlüdür. Çalışan kişi rızası dışında fazla mesai veya iş sözleşmesi dışında bir işte çalışma yaptırmamayı taahhüt eder.

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi

İşletmemiz çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve yasal asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi işe almamayı taahhüt eder.

Ayrımcılığın Önlenmesi

Çalışanlar arasında kesinlikle dil, din, ırk, mezhep renk, etnik köken, medeni durum, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, yaş, hamilelik ve engellilik ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi taahhüt eder.

Bu işlerin yapılmasında kanunların hamilelere, genç işçilere ve engellilere tanıdığı özel çalışma şartları dışında tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunar.

İnsana Yakışır Çalışma Saatleri

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı, yapılması durumunda Kanunlarca ve müşteri standartlarında belirtilen haftalık ve yıllık fazla mesai limitlerine uymayı, yapılan fazla mesainin ücretinin Kanunlarca belirtilen zamlı ücretten hesaplanarak ödemeyi taahhüt ederiz.

Adil Ücret ve Ödemeler

Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı, bulunduğumuz bölgedeki asgari yaşam standardını karşılamayı taahhüt eder.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Firmamızın İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasal gerekliliğine ve müşteri sosyal uygunluk standartlarına ve projelerine tam uyum sağlamayı, teknik gelişmeleri ve yenilikleri etkin şekilde uygulamayı, gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları incelenerek gerekli tedbirler almayı taahhüt eder.

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları

Çalışanlar kolektif şekilde birleşerek toplanabilir, sendika veya yasal derneklere üye olmakta yasal şartlara uyması kaydıyla özgürdürler. Çalışanlar sendika, dernek veya topluluğa üye olmaları nedeniyle iş akitleri fesh edilemez veya ayrımcılık yapılamaz. İşveren olarak çalışanların yasal haklarını korunması ve çalışanların haklarına saygı duyulduğu bir ortamın oluşmasını sağlamak başlıca görevimizdir. Dilek, Şikâyet ve Öneriler Her çalışanın dilek, şikâyet ve önerilerini iletmesi için gerekli altyapı kurmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirimler yaparak çalışanın mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamayı ve çalışanın yapacağı dilek, şikâyet ve önerilerin bildiriminde kendisine misilleme yapmamayı taahhüt eder.

Toplum ve Paydaşlara Bağlılık

Firmamız paydaşlarının görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ̆ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkân sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum

Yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri, müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarını ve gönüllü olarak uyguladığımız Yönetim Sistemleri standartlarını sürekli olarak izlemeyi ve bunlara uygun şekilde faaliyet göstermeyi taahhüt eder.

Disiplin / Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi

Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel, cinsel veya psikolojik taciz, mobbing, tehdit ya da zorlamaya izin vermemeyi taahhüt eder.

Temsil Edilme Özgürlüğü

Yasal şartlar ve standartlar gereği, çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder ve kendilerini ifade edebilmelerini destekleriz.

Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi

Tüm çalışan ve tedarikçilerimizden maddi kazanç sağlayacak hiçbir hediye ve ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı taahhüt ederiz. Çalışanlar için haksız kişisel avantaj sağlayan hiçbir  davranış firmamızda tolere edilmez. Rüşvet olarak kabul edilebilecek her türlü materyal almak ve vermek kesinlikle yasaktır.

Çevrenin Korunması

Yürürlükteki çevre mevzuatına ve müşteri standartlarına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve etkin bir atık yönetimi ile kirliliği kaynağından azaltmayı, ayrıca etkin bir enerji yöntemiyle doğal kaynakları korumayı ve karbondioksit emisyonunu azaltmayı taahhüt eder.

Gümrük Mevzuatına Uygunluk

Gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdasan ve ürettiği ürünlerin yasadışı sevkiyatını önleyecek programlar tesis etmeyi taahhüt eder.

Ürün Güvenliği Önlemlerini Almayı

Yüklemelerinde, güvenliği ihlal edecek nitelikteki bildirimsiz malların (uyuşturucu madde, patlayıcı madde, yasadışı biyolojik veya kimyasal madde ve kaçak malların) bulunmamasını sağlamayı taahhüt eder.

Tedarikçilerle İlişkiler

Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk konularına uyumları konusunda taahhütlerinin alınmasını, sosyal uygunluk açısından değerlendirilmesini, değerlendirme sonuçlarının aksiyon planı ile izlenmesini ve sosyal uygunluk düzeylerinin kademeli olarak yükseltilmesini taahhüt eder.

Yönetim Sistemi

Sosyal Uygunluk ve Sosyal Performans ekibinin faaliyetlerini, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, müşterilerin sosyal uygunluk standartlarına, işyeri davranış kurallarına  uygun bir yönetim çatısı altında yürütmeyi, bu konuyla ilişkin sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmayı ve periyodik aralıklarla gözden geçirmeyi, tüm bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan bütçeyi sağlamayı taahhüt eder.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR